เสื้อผ้าขึ้นรา ทํายังไง, เสื้อผ้าขึ้นรา แก้ยังไง

เสื้อผ้าขึ้นรา ทําอย่างไร, เสื้อผ้าขึ้นรา วิธีแก้