เสื้อเปื้อนหมึกไวท์บอร์ด, เสื้อที่เปื้อนปากกาไวท์บอร์ด

วิธีซักเสื้อเปื้อนปากกาไวท์บอร์ด, วิธีซักเสื้อเปื้อนหมึกไวท์บอร์ด